Fondssubsidie GF Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds stimuleert het opleiden en ontwikkelen van medewerkers binnen de aangesloten bedrijven, onder meer door aan bedrijven een subsidie te verstrekken voor de kosten van bepaalde opleidingen. Hieronder lees je welke opleidingen gesubsidieerd worden en tegen welk percentage. Je vind hier tevens de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Let goed op de subsidievoorwaarden die van toepassing zijn.

Regulier opleidingsaanbod

Op deze site vind je het door GF Groothandelsfonds geselecteerde opleidingsaanbod. Dit aanbod is vastgesteld in overleg met de scholingscommissie van het fonds. Op dit geselecteerde aanbod geldt een subsidiepercentage van 50%. In de loop van 2018 zal het huidige aanbod worden herzien. De subsidie wordt verstrekt voor opleidingstrajecten die uiterlijk op 31 december 2018 worden afgerond én waarvan de volledige declaratie uiterlijk 31 december 2018 door het groothandelsfonds is ontvangen.

Pilot overig opleidingsaanbod

Om bedrijven meer keuzevrijheid te geven in de selectie van opleiders en opleidingen wordt in 2017 en 2018 een pilot gedaan, waarbij bedrijven ook subsidie kunnen krijgen op opleidingen die niet in het reguliere aanbod zijn opgenomen. Er gelden andere subsidiepercentages en er worden kwaliteitseisen gesteld aan de opleidingen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Voor cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, commercie en taaltrainingen, vergelijkbaar met het reguliere aanbod, maar gevolgd bij een andere opleider geldt een subsidie van 40%. Voor overige cursussen, trainingen en opleidingen waarvan kan worden aangetoond dat deze bedrijfsrelevant zijn geldt een subsidie van 30%.

Het GF Groothandelsfonds vindt het van groot belang de kwaliteit van opleidingen te toetsen, alvorens een subsidie te verstrekken. Alleen opleidingen die voldoen aan de door het GF Groothandelsfonds gestelde normen komen voor subsidie in aanmerking. Het fonds heeft hiervoor een checklist ontwikkeld. Voor de start van het opleidingstraject zal het GF Groothandelsfonds de opleiding beoordelen, zodat je tijdig weet of een opleidingstraject voor subsidie in aanmerking komt.

Procedure subsidieaanvraag overig opleidingsaanbod

Deze procedure is van toepassing wanneer je subsidie wil aanvragen voor een training, cursus of opleiding die niet binnen het reguliere aanbod valt. 

  • Het aangesloten bedrijf vult voor de start van de cursus of opleiding het aanmeldformulier opleidingssubsidie in.
  • Het GF Groothandelsfonds neemt contact op met de opleider en voert de kwaliteitscheck uit.
  • Het GF Groothandelsfonds koppelt haar bevindingen terug aan bedrijf en de betrokken opleider en vermeld het subsidiepercentage.
  • Het GF Groothandeslfonds verstrekt de ingevulde checklist aan het bedrijf, als bewijs van goedkeuring van het subsidieverzoek.
  • Het aangesloten bedrijf stuurt de ingevulde checklist mee bij de uiteindelijke subsidiedeclaratie.

Procedure declaratie subsidie

Na afronding van de training, cursus of opleiding kan de subsidie gedeclareerd worden door middel van het declaratieformulier. Let erop dat alle bewijsstukken aangeleverd worden die op het declaratieformulier staan aangegeven. Declareren is mogelijk tot maximaal 6 maanden na de laatste opleidingsdag. Daarnaast geldt dat declaraties uiterlijk 31 december 2018 door het GF Groothandelsfonds moeten zijn ontvangen.

Het GF Groothandelsfonds gaat over tot uitkering wanneer alle bewijsstukken in orde zijn. De werkgever verklaart dat voor de scholingskosten waarvoor de subsidiedeclaratie wordt ingediend, geen financiële bijdrage elders is aangevraagd of verkregen.

Het subsidiereglement, inclusief het reglement voor de pilot is voor 2017 en 2018 door het bestuur van het GF Groothandelsfonds vastgesteld. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jeroen Verweij (06-57325290) of per mail via info@gfgroothandelsfonds.nl.

Download hier het declaratieformulier

Download hier het voorbeeldformulier kwaliteitscheck

Aanmeldformulier opleidingssubsidie

 

 

 

Nieuws

Medewerkers minder geboeid door meer inzet flexwerkers
03-01-2018
In de groenten en fruit groothandel, waar sprake is van pieken en dalen, is een flexibele schil nodig. Maar maak deze niet groter dan nodig, is het advies van TNO.