Premie 2020

Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd veel vragen gesteld over de premie die bedrijven in de sector afdragen aan het Groenten en Fruit Groothandelsfonds. De premie is vastgesteld voor de gehele looptijd van de cao, van 2018 tot en met 2022. Er verandert dus niets ten opzichte van vorig jaar. 

De premie bedraagt 0,2% van het vaste salaris inclusief vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering met als maximum het voor de werknemer geldende maximum premiedagloon ingevolge de werkloosheidswet over het lopende kalenderjaar. Onder werknemer wordt verstaan iedere werknemer tussen 22 en 62 jaar die krachtens een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek, werkzaamheden ten behoeve van werkgever verricht, met uitzondering van de werknemer die voor bepaalde tijd korter dan drie maanden is aangenomen.

Mocht u vragen hebben over de premie neem dan contact op met fondsmanager Jeroen Verweij via 06-57325280.