Groenten en Fruit Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds is een initiatief van de sociale partners in de sector. Sinds 1997 ontwikkelt het GF Groothan-delsfonds scholings- en opleidingspro-gramma’s en financiert en subsidieert het activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche. De komende jaren eisen nieuwe arbeidsmarkt- en scholings-vraagstukken de aandacht van bedrijven op. De vraag naar arbeid neemt de komende jaren naar verwachting toe, de aard van de werkgelegenheid en de opleidingseisen veranderen en het gevraagde opleidingsniveau neemt toe. Met zijn dienstverlening wil het GF Groothandelsfonds werkgevers en werknemers helpen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Het GF Groothandelsfonds gelooft dat de toekomst van de branche mede bepaald wordt door het vermogen om talenten aan te trekken en te behouden en vakmanschap en inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. 

Missie

Het GF Groothandelsfonds ondersteunt werkgevers en werknemers bij scholings- en arbeidsmarktvraagstukken. Het GF Groothandelsfonds kent de branche goed, overziet nieuwe ontwikkelingen en heeft sinds 1997 kennis opgebouwd met het aanbieden en subsidiëren van bran-chegerichte scholing.
Met zijn dienstverlening wil het GF Groothandelsfonds een basis leggen voor een sterke branche. Een branche waarin werkgevers en werknemers in staat om zich aan te passen aan veran-derende marktomstandigheden.

Visie 2023

Het GF Groothandelsfonds wil eraan bijdragen dat de Groothandel in Groenten en Fruit een aantrekkelijke branche is om in te werken. Een branche waar duurzame inzetbaarheid en vakmanschap van werknemers worden bevorderd, zodat bedrijven zich snel kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en werknemers op een prettige en gezonde wijze kunnen blijven werken.
Het GF Groothandelsfonds gelooft dat de toekomst van de branche bepaald wordt door het aanpassingsvermogen van bedrijven en werknemers. Bedrijven hebben in 2023 een toekomstgericht scholings- en personeelsbeleid. Ze zijn in staat talenten aan te trekken en te behouden. Werknemers en werkgevers investeren in vakmanschap en duurzame inzetbaarheid.
Werkgevers en werknemers kunnen daarbij gebruik maken van de ondersteuning van het GF Groothandelsfonds. Het GF Groothandelsfonds ontwikkelt hiervoor branche-specifieke diensten en producten.

Activiteiten

Binnen het GF Groothandelsfonds wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten om de doelstellingen die in de Visie 2023 verwoord zijn te realiseren. In samenwerking met het GroentenFruit Huis zal het fonds een programma ontwikkelen om de instroom van nieuw talent in de sector te stimuleren. Het opleidingsaanbod op de website van het fonds zal in de loop van 2018 worden geactualiseerd, om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen die in de bedrijven in de branche plaatsvinden. Het fonds stimuleert opleiding en ontwikkeling van medewerkers door middel van een financiele bijdrage in de cursuskosten. Het fonds houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiding tot keurmeester. 

Bestuur GF Groothandelsfonds

Het Groenten en Fruit Groothandelsfonds is ondergebracht in een stichting. De bestuursleden zijn:
  • Mevrouw S. van Kuppeveld (namens GroentenFruit Huis, werkgeversvoorzitter)
  • De heer G. Mulder (namens GroentenFruit Huis)
  • De heer N. Meijer (namens FNV Handel, werknemersvoorzitter)
  • De Heer A. Kasper (namens CNV Dienstenbond)

 

Nieuws

Premie 2020
17-01-2020
Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd veel vragen gesteld over de premie die bedrijven in de sector afdragen aan het Groenten en Fruit Groothandelsfonds.